sv: Frågor om Helvetet - skärsleden - Paradiset

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Frågor om Helvetet - skärsleden - Paradiset

Post by nur.nu »

Frågor om Helvetet - skärsleden - Paradiset
besvarade av Imam AbdulWahid
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopic.php?t=882
http://ghazali.se/aqida_fragor.htm

Salam
De som inte tror* kommer att komma till elden för all evighet. Muslimer kan hamna i helvetet, men de kommer slutligen att komma till paradiset.

*Vad jag förstår så är paradiset endast till de troende, muslimer? Eller kan en icke muslim hamna i paradiset ?

I Paradiset finns bara muslimer. Men vi kan inte veta vilka som dött som muslimer och vilka som inte gjort det.
När en ”vanlig” svensk dör, begravs han inte på muslimernas begravningsplats och man ber inte salat al-janaza för honom. Vi tillämpar m.a.o. inga av Islams yttre regler på en sådan person, eftersom vi beordrats att döma i enlighet med det yttre och han till det yttre inte var muslim. Men ingen kan säga något om hur Allah kommer att behandla personen i fråga i det tillkommande livet, eftersom ingen människa vet i vilket tillstånd han dog eller om han ens nåtts av Islams budskap på ett riktigt sätt.

Vad man däremot kan säga är att, om budskapet kommit honom till del på ett riktigt sätt och han vägrat ta emot det och därefter dör i ett tillstånd av förnekelse, kommer han att hamna i Helvetet.


Jag undrar över goda gärningar som man gör i livet. En icke muslim som gör ngt bra i livet får han/hon ngn belöning för det sen när han/hon dör om denna person dör som icke muslim? Kan de få ngn belöning alls för det goda de gör i livet om de inte valt islam till deras väg eller är t.o.m. är helt icke troende?

Ett villkor för att handlingar ska tas emot av Allah, är att den som utför dem är muslim och att de görs för Allahs skull. En ickemuslim som gör något gott, kan belönas i detta liv men inte i det tillkommande.
Men vill någon hava något annat än Islam till religion, skall det aldrig mottagas från honom, och i det tillkommande livet skall han höra till de tillspillogivna. (Zetterstens översättning och numrering 3:79)


Vad händer med dem som inte nåtts av Islams budskap, straffas de eller kommer de till Paradiset?

I Tuhfat al-Murid s.29 nämns de villkor som måste uppfyllas för att någon ska kunna hållas ansvarig för sin tro:

(1) Puberteten måste ha inträtt,
(2) mental hälsa,
(3) ha nåtts av budskapet och
(4) kunna se eller höra.

Den korrekta åsikten är att ahl al-fatra – d.v.s. de personer som levde under tiden mellan två sändebud eller som levde samtidigt som ett Sändebud som inte var utsänt till dem – hör till de räddade, även om de förvanskat, ändrat eller dyrkat avgudar.

Om någon skulle fråga, ”Hur kan detta stämma när Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) talat om att en del av ahl al-fatra befinner sig i Elden, såsom fallet är med Imri al-Qays, Hatim al-Ta’i och några av följeslagarnas fäder. När Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) predikade frågade en av följeslagarna nämligen, ’Var är min far?’ och han svarade, ’I Elden’?”

Svaret på denna fråga är att de hadither som skildrar detta kommit oss till del genom khabar ahad [1] och att dessa inte kan bestrida det som otvetydigt kommit oss till del (qat’i) närmare bestämt Allahs ord:
Vi straffar inte ett folk förrän Vi sänt Vårt sändebud [till dem] (K: 17:15)
Och att det är möjligt att de straffas p.g.a. något som Allah den Upphöjde och Hans Sändebud känner till och som uteslutande rör dem [som straffas].

[1] Det finns två sorters hadîth - khabr mutawâtir och khabr wâhid. Khabr mutawâtir är den hadîth vars berättare (ruwât sing. râwî) i varje led är så många att sunda förnuftet säger att de omöjligen kan ha enats om att ljuga och khabr wâhid är den hadîth vars berättare inte är så många.

Referenser:
Muhammed Knut Bernströms tolkning av Koranens budskap. Stockholm: Proprius Förlag 1998.
Ibrahim ibn Muhammed al-Bajuri. Tuhfat al-Murid Sharh Jawharat al-Tawhid. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya 1416/1999
Post Reply

Return to “Belief in Life and Death | Tron på ivet efter döden”