sv: Trosbekännelsen (Shahada)

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Trosbekännelsen (Shahada)

Post by nur.nu »

Trosbekännelsen
(Shahada)

Genom att uttala trosbekännelsen träder man in i Islam. Trosbekännelsen lyder:

Jag viitnar att det inte finns någon gud utom Gud.
Ash-hadu an la ilaha illa Allah
أشهد أن لا إله إلا الله


och att Muhamamad är Hans Sändebud.
wa ash-hadu anna Muhamamdan Rasul Allah
وأشهد أن محمدا رسول الله


Vad medför trosbekännelsen?

Trosbekännelsen medför i detta livet:
 • att man betraktas som muslim
  att man åtnjuter en muslims rättigheter
  att man är ålagd de skydligheter man enligt Shari`a har gentemot Allah och gentemot andra människor
Trosbekännelsen medför i livet efter detta:
 • att Allah - om Han vill - förlåter ens synder och låter en träda in i Paradadiset
De rättigheter en muslim har enligt Shari`a är följande:
 • att ens liv och egendom är skyddade
  att kan ta emot zakat om man är fattig
  att man kan ärva från andra muslimer enligt Shari`a
  att man (som man) kan gifta sig med muslimska kvinnor
  att man att man blir begravd som muslim
Skydligheter gentemot Allah:
 • att tro på det Budskap Hna förmedlad genom Profeten Muhammad (fred och välsigelser vare med honom)
  att följa Hans befallningar och avstå från det Han förbjudit
  att visa kärled och vördnad för Profeten Muhammad (fred och välsigelser vare med honom) och följa hans exempalriska föredöme (Sunna)
Skyldigheter gentemot andra människor:
 • att respektera deras liv, egendom och ära
Post Reply

Return to “Becoming Muslim | Konvertera till Islam”