sv: Allah har ingen plats, utsträckning eller riktning

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Allah har ingen plats, utsträckning eller riktning

Postby nur.nu » 01 Dec 2011, 16:17

BismiAllah
(bis)

Imam al-Tahawi (d. 324 H), sade i sin Aqida, som är vägledeande för Ahl al-Sunna wal-Jama´a:

وتعالى عن الحدود والغايات،
والأركان والأعضاء والأدوات‏
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات‏

Han är bortom varje begränsning och varje riktning,
(Han behöver ingen) grund att stå på, (Han består inte av) kroppsdelar, (Han använder inga) hjälpmedel.
Och Han är inte innefattad i de sex rumsdimensionerna som skapade varelser är.


(Aqida Tahawiyya - Aqida-Tahawiyya-ar-eng.doc)

Profeten Muhammad - må Allah ge honom fred och välsignelser - sade:
Allah har existerat sedan ur-oänlligheten, då inget annat existerade.


Sayyidna ´Ali - må Allah finna behag i honom - sade
Allah har existerat sedan ur-oändligheten, då det inte fanns någon plats, och vi vet att Han nu är så som Han alltid varid - dvs. utan plats.
Berättat av Imam Abu Mansur al-Baghdadiyy i Al-Farqu Bayn al-Firaq.


Imam Ja´far as-Sadiq (d. 148 H, som tillhörde salaf) - må Allah finna behag i honom - sade:
Den som påstår att Alllah är i något, eller på något, eller av något begår shirk (avgudadyrkan). Ty om Han vore i något vore Han begränsad, och om Han vore på något vore han buren, och om Han vore av något vore han en skapad varelse.
Berättat av Imam al-Qushayriyy i hans Risalah.


Imam Abu Hanifa (d. 150, som var en tab´ och tillhärde al-salaf) - (må Allah finna behag i honom - sade i sin bok Al-Fiqh al-Absat:
"Allah existed eternally and there was no place; He existed before creating the creation. He existed and there was not a place, a creation or a thing; and He is the Creator of everything. He who says 'I do not know if my Lord is in the heavens or on the earth,' is a kafir. Also is a kafir whoever says that 'He is on al-^arsh, and I do not know whether al-^arsh is in the heaven or on the earth'."


Imam al-Shafi´i (d.204 H) - må Allah finna behag i honom - sade:
Alllah den Upphöjde var existent i ur-oändligheten, medan plats/rum inte var existent i ur-oändligheten. Allah skapade plats/rum, då han ägde Egenskapen (att vara till sedan) ur-oändlighet, precis som Han var innan Han skapade plats/rum. Och det är omöjligt att föreställa sig att en förändring skull ha ägt rum i Hans Väsen, eller att en förändring skulle ägt rum i Hans Egenskaper.


Imam Ibn Al-Jawziyy al-Hanbaliy sade i sin bok "Daf^ Shubhatit-Tashbih":
Imam Ahmad Ibn Hambal (d. 241 AH - må Allah finna behag i honom) tillskrev aldrig Allah någon riktning i rummet.


... osv. osv. osv. ... fram till våra dagar ...


Sulayman ibn `Abd Allah ibn Muhammad ibn `Abd al-Wahhab (d. 1210 H) (se artikel här), en ´Alim av Ahl al-Sunna wal Jama´a (till sklillnad från sin bror, heretikern Muhammad b.´Abd al-Wahhab) sade:
Var och en som tror eller säger: "Allah är i sig själv (bi-dhatihi) på varje plats", eller "på en plats" är en kafir.
al-Tawdih `an Tawhid al-Khallaq Fi Jawab Ahl al-`Iraq (1319/1901) p. 34. New ed.: al-Riyad: Dar Tibah, 1984. - refererat av G. F. Haddad i artikeln "The hadith of Alllah's descent"


Imam al-Kawthari (d. 1371 H.) sade i sina Maqalat:
Declaring that Allah ta`ala is in a direction is considered to be kufr by the four Imams who are the guides of this Community ('Ummah) as al`Iraqi reported it from them about what is in “Sharhu'l Mishkah” of `Ali al-Qari”Länkar:
med uttalanden av ´Ulama om att Allah inte har någon plats

Fler referenser finns samlade på denna länk:
http://www.shaykhabdullah.com/2010/05/1 ... ring-gems/

256 citat som visar att Allah inte har någon plats:
http://www.aslein.net/showthread.php?t= ... 3%D1%C7%C1

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Allah har ingen plats, utsträckning eller riktning

Postby nur.nu » 22 Dec 2011, 22:37

Allah är ovanför arsh...

Det finns ingenstans i Koranen att Allah är "ovanför" Tronen. Det är inte är tillåtet att tolka så som du gör.

´Ulama från salaf och khalaf är samtliga överens om Allah inte kan vara någonstans i rummet, eftersom Han inte har en kropp och ingen utsträckning, vare sig ändlig eller oändlig, begriplig eller obegriplig.

Imam Abu Hanifa (som var tabi´i och således hörde till salaf) sade i al-Wasiyya:

We affirm that Allah the Exalted has established (istawa’) himself on the Throne without there being any necessity or sedentariness (istiqrar) for Himself [of it]. He is the Keeper of the Throne and of [anything] other than the Throne without any need [for Himself to it]. If he [ever] was in need [of it] then he would not have been able to bring the world into existence or dispose of it, just like the two creations [are unable]. If he [ever] was needy of sitting (julus) and settling (qarÁr) [on the Throne], then where was Allah before the creation of the Throne? May Allah be exalted over that, in being high and great.
http://www.marifah.net/articles/wasiyya-abuhanifa.pdf

Imam Malik (som bar tabi´ al-tabi´in och hörde till salaf) tillfrågades: Hur gjorde Allah istiwa på Tronen? Imam Malik sänkte huvudet och var tyst tills feberaktit svett täckte hans panna, sedan såg han upp och sade:

“Istiwa is not unknown (ghayru majhul), the modality of it is inconceivable in the mind (al-kayfu minhu ghayru maqul); but belief in it is obligatory, and inquiring about it is a heretical innovation. You are an innovator.
Därefter befallde han att mannes skulle föras ut.

(Ibn abi zayd al-qayrawani, al-jami fi al-sunan wa al-adab wa al-maghazi wa al-tarikh, ed. M. Abu al-ajfan and uthman battikh (Beirut: Muassasat al-risala: Tunis: Al-maktaba al-atiqa 1402/1982 p123)


Imam Ahmad b. Hanbal, som var elev till Imam al-Shafi3i, som i sin tur var elev till både Imam Malik och till en elev till Imam Abu Hanifa - raDiya Allah 3anum ajma3in - sade:

"He is ‘established’ upon the Throne (istawa ‘ala al-‘Arsh) however He wills and as He wills, without any limit or any description that be made by any describer.
[Daf‘ shubah al-tashbih, 28]
"Allah mentioned Establishment (al-istiwa') and Establishment is only what Allah mentioned about it, not what humans imagine about it."


Detta är salaf's och khalafs förståelse av istiwa.

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Allah har ingen plats, utsträckning eller riktning

Postby nur.nu » 22 Dec 2011, 22:39

Läs Aqida Tahawiyya, som alla från Ahl´us´Sunnah Wal´jama håller med om.
http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/tahawi.htm
Läs och reflektera noga över punkt 34-38.

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Allah har ingen plats, utsträckning eller riktning

Postby nur.nu » 22 Dec 2011, 22:41

Att påstå att Allah har en plats, utsträckning, riktning, eller att han har kroppsdelar, kallas tajsim (tron att Allah har en kropp, en utsträckning, en plats), och de som företräder denna heresi (irrlära) kallas mujassima.

Det hör inte till Islam.
Det ligger utanför Islam.

Dina egna tolkningar av Koranen är inte Islam.
Det är inte tillåtet att tolka Koranen enligt ens egna föreställningar.
Det du behöver göra är att söka korrekt information om vad dessa ayat och hadith betyder enligt sunni ´Ulama, Ahl al-Sunna wal Jama´a.

Ulama har ända sedan Imam Abu Hanifa's och Malik's tid bemött och förkastat tajsim och andra heresier.

Om man fortfar att dyrka en gud som har kroppsiliga attribut så är de det inte Allah han dyrkar utan en avgud han själv hittat på, och alla hans handlingar är avgudadyrkan.

Wa Alllah al-Hadi.

Return to Belief in Allah | Tron på Allah

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest