sv: Sändebud och Profeter

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Sändebud och Profeter

Postby nur.nu » 19 Dec 2011, 07:06

BismiAllah

Sändebud och Profeter

Ett Sändebud (رسول) är en fri man, för vilken Allah har uppnbarat Sin Lag, och givit honom uppdraget att framföra den till andra människor. En Förkunnare eller Profet (نبي) är en fri man för vilken Allah uppenbarat Sin Lag, utan uppdrag att framföra den. Alla Sändebud är Profeter, men inte alla profeter är Sändebud.

Det sista och slutgiltga Sändebudet är

Muhammad (محمّد)
må Allah sända välsignelser och fred över honom

Vi tror att Profeten Muhamamd (salla Allah 'aleihi wa sallam) var den siste Profeten, alla Profeters Mästare och den bästa av alla Allah's skapade varelser. Vi tror att han sänts till hela mänskligheten, att Allah nedsände Koranen till honom, och att hans budskap upphäver alla tidigare budskap. Vi tror att Profeten Muhammad (salla Allah 'aleihi wa sallam) färdades till Jerusalem och uppsteg till himlen med kropp och själ, och vi tror att Allah kommer att ge honom rätt att tala till de troendes förmån på Domedagen.

Allah namnger i Koranen sammanlagt 25 Sändebud, bland dem Profeten Ibrahim (Abraham), Musa (Moses), och Isa (Jesus) - fred vare med dem alla.

Sändebudens egenskaper
Sändebud är människor som Allah upphöjt och givit särsilda egenskaper:

De talar alltid sanning (الصدق)
De handlar aldrig mot Alllah's bud ( الأمانة والعصمة)
De har intelligens och skarpsinne (الفطانة)
De framför budskapet de sänts med (التبليغ)
Han lät dem också utföra underverk för att övertyga männiksorna om att de var utsända. I många andra avseenden är de som vanliga människor - de äter och dricker och gifter sig med kvinnor och går omkring på marknadsplatserna. De kan lida av fattigdom och sjukdom - sålänge det inte är till hinder för deras uppdrag.

Allah namnger i Koranen 25 Sändebud:
1. Sayyduna Adam أدم
2. Sayyduna Idris إدريس
3. Sayyduna Nuh (Noak) نوح
4. Sayyduna Hud هود
5. Sayyduna Salih صالح
6. Sayyduna Ibrahim (Abraham) إبراهيم
7. Sayyduna Lut لوط
8. Sayyduna Isma`il إسماعيل
9. Sayyduna Ishaq (Isak) إسحاق
10. Sayyduna Ya`qub (Jakob) يعقوب
11. Sayyduna Yusuf (Josef) يوسف
12. Sayyduna Ayyub (Job) أيوب
13. Sayyduna Shu`ayb شعيب
14. Sayyduna Musa (Moses) موسى
15. Sayyduna Harun (Aron) هارون
16. Sayyduna Dhu al-Kifl ذو الكفل
17. Sayyduna Dawud (David) داود
18. Sayyduna Sulayman (Salomon) سليملن
19. Sayyduna Ilyas (Elias) إلياس
20. Sayyduna Al-Yasa` اليسع
21. Sayyduna Yunus (Jonas) يونس
22. Sayyduna Zakariyya زكريا
23. Sayyduna Yahya (Johannes) يحيى
24. Sayyduna `Isa (Jesus) عيسى
25. Det sista och slutgiltga Sändebudet Sayyduna Muhammad محمّد
Allah´s välsignelse och fred vare med honom och med alla andra Profeter

Allah säger i Koranen att det finns finns fler Profeter, som Han inte omnämnt:

(*Och Sändebud som vi tidigare berättat för dig om, och Sändebud som vi inte berätta för dig om.*)

Referens: Sheikh Muhammad Salih al-Farfur: Al-Risalatu al-Nafi'atu wal Hujjatu al-Qati'atu fi 'Ilm al-Tawhid, Dar al-Farfur, Damaskus 2001
Sammanställt och översatt av bmk

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Sändebud och Profeter - namnen på "svenska"

Postby nur.nu » 24 Jan 2012, 22:41

Fråga:
Jag undrade om du skulle kunna översätta profeternas namn till svenska eftersom det är svenskar som ibland frågar vilka de är och jag kan inte alltid deras svenska namn.

Svar:
http://ghazali.se/aqida_fragor.htm
Dessa uppgifter har hämtats från Muhammed Knut Bernströms (må Gud belöna honom) ’Koranens Budskap’. Om en del av de nämnda Profeterna kan man inte med säkerhet säga att de motsvarar någon av de profeter som nämns i bibeln.

Adam, Adam
Idris, Hanok eller samma Profet som Ilyas
Nuh, Noa
Hud, Eber
Salih (?)
Ibrahim, Abraham
Lut, Lot
Isma’il, Ismael
Ishaq, Isak
Ya’qub, Jakob
Yusuf, Josef
Ayyub, Job
Shu’ayb, Jetro
Harun, Aron
Musa, Moses
al-Yasa’, Elisa
Dhu l-Kifl, Hesekiel
Dawud, David
Sulayman, Salomon
Ilyas, Elia
Yunus, Jona
Zakariyya, Sakarias
Yahya, Johannes
’Isa, Jesus
Muhammad.

Må Guds frid och välsignelser vara med dem alla!

Return to Belief in the Prophets | Tron på Profeterna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests