sv: Profeten Ayyub (Job) - fred vare med honom / Ibn Kathir

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Profeten Ayyub (Job) - fred vare med honom / Ibn Kathir

Postby nur.nu » 28 Feb 2012, 22:50

Profeten Ayyub
Ur Ibn Kathirs "Berättelser om Sändebuden"
Ref: turban.se

Allah berömmer Ayoub
Iblis blir avundsjuk på Ayoub
Iblis förstör Ayoubs rikedom
Iblis förstör Ayoubs barn
Iblis förstör Ayoubs hälsa
Ayoubs liv - sammanfattning
Ayoubs bön om nåd
Ayoubs får tillbaka hälsan
Profeten Muhammad (s) om Ayoub

Ibn Ishaaq berättar att Ayoub var från Rum. Hans namn var Job ibn Mose, ibn Razeh, ibn Esau, ibn Isaac a.s, ibn Abraham a.s. Andra säger att han är Ayoub, ibn Mose, ibn Rimil, ibn Esau, ibn Isaac, ibn Jacob. Det finns även andra uppfattningar om hans familjeträd. Ibn Asakar berättar att hans mor var Lots, a.s, dotter. Det sägs också att hans far var en som trodde på Abraham a.s. när han kastades i elden. Första meningen är den mest troliga, eftersom han var ättling till Abrahams a.s. avkomma, så som Allah Den Upphöjde säger i Koranen:

Dessa är Våra argument, som Vi gav Abraham när han tvistade med sina stamfränder. Vi låter den Vi vill växa i visdom, steg för steg. Din Herre är vis [och Han] har kännedom om allt. Och Vi skänkte honom [avkomlingar], Isak och Jakob, som Vi vägledde [liksom] Vi förut väglett Noa. Och bland hans efterkommande var också David och Salomo, Job och Josef, Moses och Aron - så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta.
(Koranen, VI : 83-84)


Allah berömmer Ayoub

I Heliga Koranen berömmer Allah Den Upphöjde Ayoub, som dyrkade Honom:

[Och Vi sade:] “Tag en näve [gräs] och slå med den och bryt inte din ed!” - Vi såg hans uthållighet och tålamod, en sann [Guds] tjänare! Han vände alltid tillbaka till Oss med ångerfullt sinne.
(Koranen, XXXVIII : 44)

Ayoub var ångerfull och kom ofta ihåg Allah med tacksamhet, tålamod och orubblighet. Detta var anledning till hans räddning och till att Allah berömde honom.

En grupp av änglar talade om andra människor och om det faktum att de som var ödmjuka förtjänade att Allah skulle vara nöjd med dem, medan de som var arroganta drog på sig Allahs missnöje. En av änglarna sade: “Den bästa människan på Jorden idag är Ayoub, en man av ädel karaktär som visar stor tålamod och kommer alltid ihåg sin generösa Herre. Han är en utmärkt modell för alla som dyrkar Allah. Allah har välsignat honom med ett långt liv och mängden av betjänten. De behövande och hungriga har andel i hans rikedom, han ger mat och kläder till de fattiga och köper slavar för att befria dem. De som tar emot allmosa från honom får han att känna sig som om de har gett honom allmosa - så hänsynsfull, ödmjuk och mild är han.”

Iblis blir avundsjuk på Ayoub

Iblis den utstötte lyssnade på allt detta och Ayoubs stora tillgivenhet till Allah störde honom mycket. Han planerade att locka Ayoub till korruption och misstro, och skyndade sig mot honom. Han försökte att distrahera Ayoub från hans böner genom att viska till honom om dunyas alla njutningar - men Ayoub var en uppriktig troende och lät inga onda tankar fresta honom. Detta misslyckande förargade Iblis ännu mer, och han hatade Allahs gode tjänaren Ayoub ännu mer.

Iblis förstör Ayoubs rikedom

Iblis klagade över Ayoub till Allah. Han sade att, även om Ayoub ständigt prisade och tackade Allah, så gjorde han inte det med uppriktighet, utan för att Allah skulle vara nöjd med honom och att han skulle kunna behålla sina världs rikedomar, dvs. att Allah inte skulle ta dem från honom. All Ayoubs dyrkan av Allah var bara på låtsas, för hans girighets skull. “Om Du tar hans rikedomar från honom, skall Du se att hans tunga inte längre skall nämna Ditt Namn, och han skall sluta be“, sade Iblis till Allah.

Allah svarade Iblis att Ayoub var en av Hans mest uppriktiga tjänare och dyrkade inte honom för att få och behålla rikedomar i denna värld - källa till hans dyrkan av Allah var hans hjärta och hade ingenting med materiella rikedomar att göra. Men att bevisa för Iblis hur uppriktig och tålmodig Ayoub är, lät Han Iblis och hans medhjälpare att göra vad de ville med Ayoubs rikedom.

Iblis blev mycket glad, så han samlade sina medhjälpare och smidde planer hur de skulle förstöra Ayoubs boskap, betjänter och bondgårdar, tills han inte hade någon egendom kvar. Ivrig och skadeglad, visade sig Iblis framför Ayoub i form av en gammal vis man och sade till honom: “All din rikedom är förlorad, vissa människor säger att det är för att du brukade ge alltför mycket i allmosa och för att du slösar din tid i din ständiga dyrkan av Allah. Andra säger att Allah har tagit din rikedom för att glädja dina fiender. Om Allah kunde förhindra att du skadas och om Han kunde förhindra ditt lidande, skulle Han försvarat din rikedom.” Trogen till Allah och islam, svarade Ayoub: “Det som Allah nu har tagit från mig, tillhör Honom. Jag har bara varit dess förmyndrare under en viss tid. Han ger till vem Han vill, och tar från vem Han vill.” Och återigen, föll Ayoub ner i sujud inför Allah.

Iblis förstör Ayoubs barn

När Iblis såg detta, blev han frustrerad och klagade igen till Allah: “Jag har tagit all rikedomar och egendom från Ayoub, men han är fortarande tacksam till Dig. Men han gömmer bara sin besvikelse, för han har tillgång till stora förnödenheter genom sina barn. En förälders riktiga prövning är genom hans barn. Du skall se hur Ayoub skall glömma Dig, om Du låter mig pröva honom genom hans barn.”

Allah gav tillåtelse till Iblis att pröva Ayoub genom barnen, men varnade honom att detta inte skulle försvaga Ayoubs tilltro till hans Herre och hans tålamod.

Iblis samlade igen sina trupper och de satte igång den elaka planen för att få Ayoub att vända sig bort från Allah. Huset med Ayoubs barn kraschade och dödade och begravde dem alla. Sedan gick Iblis till Ayoub, denna gång låtsades han komma för att uttrycka sit medlidande med hans förlust. I tröstande röst viskade han till Ayoub: “Dina barn dog under sorgliga omständigheter. Din Herre belönar dig uppenbarligen inte så som du förtjänar med alla dina böner.” Nu hoppades djävulen ivrigt på att Ayoub skulle avsäga sig sin tro och dyrkan av Allah. Men Ayoubs svar gjorde djävulen besviken för andra gången: “Allah ger ibland, och ibland tar Han. han är ibland nöjd, och ibland missnöjd med våra handlingar. Oavsett om en sak är till min fördel eller nackdel, skall jag förbli stark och orubblig i min tro och jag skall förbli tacksam till min Skapare.” Och Ayoub föll ner i sujud till Allah. Djävulen som såg detta blev rasande.


Iblis förstör Ayoubs hälsa

Iblis kallade Allah: “O min Herre, Ayoubs rikedom är borta och hans barn är döda - men hans kropp är fortfarande frisk, och så länge han har den gåvan av god hälsa, kommer han att dyrka Dig och hoppas på att få tillbaka sin rikedom och få fler barn. Tillåt mig maktbefogenhet över hans kropp så att jag kan försvaga den. Han kommer säkerligen att glömma att dyrka Dig och han kommer att bli Dig olydig.”

Allah ville lära Iblis lexan att Ayoub var en tillgiven tjänare av sin Herre, och Han uppfyllde Iblis tredje önskan, men satte ett villkor: “Jag ger dig maktbefogenhet över hans kropp, men inte över hans själ, intellekt eller hjärta, eftersom det är där kunskapen om Mig och om Min religion ligger.” Beväpnad med denna nya befogenhet, började djävulen att skada Ayoubs kropp och fyllde den med sjukdom tills Ayoub blev bara skelett med hud på, och tålde svåra smärtor. Men genom allt lidande, förblev Ayoub stark i sin tro och bar tålmodigt alla svåra prövningar utan att klaga. Allahs rättfärdige tjänare misströstade inte och vände sig inte till andra utom Allah för hjälp. Han behöll sitt hopp i Allahs barmhärtighet. Till och med nära släktingar och vänner lämnade honom - endast hans goda, kärleksfulla hustru stannade vid hans sida. När han led som mest, var hon hjälpsam, barmhärtig och mild, tröstade och skötte om honom. Genom många år av lidande förblev hon hans enda vän och tröst.

Ayoubs liv - sammanfattning

Ibn Asakar berättar: “Ayoub var en man som hade alla slags rikedomar; slavar, får, fält, gårdar och många barn. Alla dessa gåvor togs från honom, och han drabbades även av fysiska sjukdomar. Aldrig var ett enda organ i hans kropp frisk, förutom hans hjärta och hans tunga, med vilka han dyrkade Allah den Upphöjde dan och natt. Hans sjukdom varade under en lång tid, tills hans besökare kände sig äcklade av att se honom. Hans vänner höll sig borta från honom och människor lät bli att besöka honom. Ingen, förutom hans hustru, kände empati med honom. Hon tog hand om honom på ett bra sätt, för hon var medveten om hans tidigare medkänsla och välgörenhet mot henne.”

Ayoubs bön om nåd

Iblis blev förtvivlad av ilskan och frustration. Han samlade sina medhjälpare och diskuterade med dem Ayoubs fall och deras oförmåga att vända honom från att dyrka Allah. Djävulens medhjälpare kunde inte komma med några nya idéer, och de frågade Iblis: “Hur kommer det sig att din listighet inte kan göra något mot Ayoub, när den har lyckats med att vilseleda människornas fader, Adam, och föra bort honom ur Jannah?”

Iblis gick därför till Ayoubs hustru som en man. “Var är din man?” frågade han henne. Hon pekade på en nästan livlös kropp i sängen: “Där är han, hängande mellan liv och död.” Iblis viskade till henne och påminde henne om tiden när Ayoub var frisk, rik och när de hade många barn. Smärtsamt minne av långa år i svåra prövningar överväldigade henne plötsligt, och hon brast i tårar. Hon sade till Ayoub: “Hur länge skall du bära denna tortyr från vår Herre? Skall vi förbli fattiga, barnlösa och ensamma för alltid? Varför kallar du inte Allah och söker Hans nåd, att Han tar bort detta lidande?”

Ayoub suckade och svarade i en mjuk röst: “Iblis måste ha viskat till dig och gjort dig missnöjd. Säg, hur länge har jag njutit av god hälsa och rikedomar?”

“80 år”, svarade hon.

“Hur länge har jag lidit nu?”

“7 år”, svarade hon.

Då sade Ayoub till henne: “I detta fall skäms jag att kalla till min Herre att ta bort prövningen från mig, för jag har inte lidit längre än vad jag har njutit i god hälsa och rikedom. Det verkar som om din tro har försvagats och att du är missnöjd med ödet från Allah. Om jag någonsin återhämtar min hälsa, svär jag att jag skall straffa dig med 100 slag! Från och med denna dag förbjuder jag mig själv att äta eller dricka någoting alls från din hand. Låt mig vara och låt min Herre göra med mig det som Han vill.”

Ayoubs får tillbaka hälsan

Med tunga tårar och tyngre hjärta, hade hon inget val utan att lämna honom och söka skydd någon annanstans. I detta hjälplösa tillstånd, vände sig Ayoub till Allah, men inte för att klaga, utan att be om Hans nåd:

“Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är Den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” Och Vi hörde hans bön och befriade honom från det onda som plågade honom och gav honom åter dem av hans familj som Vi tagit ifrån honom, och Vi fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som något att bevaras i minnet av alla som ägnar Oss sin dyrkan.
(Koranen, XXI : 83 - 84)

Och Allah instruerade också:

“Och minns Vår tjänare Job, hur han ropade till sin Herre : ‘Djävulen har plågat mig svårt och mina krafter är slut!’ Och Vi sade: ‘Stampa i marken med din fot! Där finns friskt vatten så att du kan tvätta dig och dricka.’ Och Vi gav honom tillbaka dem som Vi hade tagit från honom av hans familj, och fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som en påminnelse till dem som har förstånd.”
(Koranen, XXXVIII : 41 - 43)

Ayoub lydde Allahs order och nästan omedelbart blev han frisk. Emellertid, kunde hans trogan hustru inte stå ut med att vara separerad från honom, och hon kom tillbaka till honom för att be om hans förlåtelse, hennes önskan var att tjäna honom under hans sjukdom. När hon trädde in i huset, blev hon mycket förvånad: Ayoub var återigen frisk! Hon kramade honom och tackade Allah för Hans barmhärtighet.

Ayoub var orolig, för han hade svurit att straffa henne med 100 slag om han blev frisk, men han ville inte göra henne ont. Han visste dock om han inte uppfyller det han hade svurit, att han skulle göra sig skyldig till att ha brutit ett löfte till Allah. Därför, i Sin visdom och barmhärtighet, räddade Allah Sin trogna tjänare, och rådde honom:

“Tag i din hand en bunt av tunn gräs och slå din hustru med den - så skall du inte bryta ditt löfte (och inte heller skall hon lida). Tag en näve gräs och slå med den och bryt inte din ed!”
(Koranen, XXXVIII : 44)


Profeten Muhammad (s) om Ayoub

Abu Hurayra, radiallahu ‘anhu, berättar att Profeten Muhammad (s) har sagt:

“Medan Ayoub var naken och badade, föll ett myller av gyllene gräshoppor på honom, och han började samla dem i sina kläder. Hans Herre kallade honom: ‘Ayoub! Har inte Vi gjort dig för rik för att du skall behöva detta?’ Och Ayoub svarade: ‘Ja, min Herre! Men jag kan inte rygga tillbaka för Dina gåvor’.” (Bukhari)


-------------------------------------------------------------------------------

Länk:
http://nur.nu/alltomislam/textbox_profe ... urban.html

Return to Belief in the Prophets | Tron på Profeterna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests