sv: Uppenbarade Böcker

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Uppenbarade Böcker

Postby nur.nu » 29 Feb 2012, 00:31

Uppenbarade Böcker

Allah uppenbarade
Koranen (al-Quran) - القرآن الكريم - för Profeten Muhammad
Evangeliet (al-Injil) - الإنجيل - för Profeten `Isa (Jesus)
Toran (al-Tawrat) - التوراة - för Profeten Musa (Moses)
Psalmerna (al-Zabur) - الزبور - för Profeten Dawud (David)
Må Allah sända fred och välsignelser över dem alla.

Dessa Böcker är Allah´s Tal som Han nedsänt till människorna, och den förnämsta av dem är Koranen. Det är nödvändigt att tro på alla dessa Böcker, eftersom de omnämns i Koranen. Dock har de tidigare Böckerna gått förlorade - de har glömts bort, ändrats och förvanskats.

( De flyttar om meningarna från deras rätta platser. )
Sura al-Maida 5:13
Den enda Bok som nu finns i sin ursprungliga form är Koranen. Allah kommer att skydda den, så att den förblir intakt ända till Domedagen.

( Det är Vi som nedsänt uttalandet av Koranen, och Vi kommer att bevara den. )
Sura al-Hijr 59:9

Allah uppenbarade Koranen för Ängeln Jibril (Gabriel, fred vare med honom), som visade sig för Profeten Muhammad (välsignelser och fred vare med honom) och läste upp den för honom, tills han själv kunde läsa upp den flytande. Profeten Muhammad lärde sedan sina Följeslagare att läsa upp Koranen på samma sätt, och de lärde i sin tur efterkommande generationer. På så sätt har Koranen nått oss genom oberoende berättarkedjor, där det i varje led finns så många återberättare att det är orimligt att tro att de skulle vara eniga om något elaktigt (tawatur). I varje led har Koranen lästs upp med stor noggrannhet och memorerats. Det kan därför inte råda något tvivel om att den Koran vi idag reciterar är samma Koran som Allah uppenbarade för Ängeln Jibril. Och muslimer överallt i världen fortsätter att lägga stor vikt vid att lära sig Koranen med korrekt uttal och lydelse. Det finns hundratusentals person som lärt sig Koranen utantill.

Koranen är det största miraklet som Allah gav Profeten Muhammad (välsignelser och fred vare med honom).

Tidigare profeter var utsända till specifika folk - Profeten Muahmmad (välsignelser och fred vare med honom) är uständ till hela mänskligheten och andeväsenden (jinn) med ett Budskap som de är ålagda att följa, och till Änglarna som ett hedersbevis för dem.

http://nur.nu/alltomislam/textbox_uppen ... ocker.html

Return to Belief in the Books | Tron på Böckerna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest