sv: Olika former av ´ibada

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Olika former av ´ibada

Post by nur.nu »

Hur definieras ibada
och faller nya former av tillbedjan, såsom firandet av mawlid, under denna definition?

Besvarat på http://www.sunnipath.com av Shaykh Amjad Rasheed
Fritt översatt av AbdulWahid på http://ghazali.se

Ibada kan ha två betydelser; en allmän och en specifik.

Den allmänna betydelsen inkluderar alla handlingar som görs för Guds, den Upphöjdes, skull. Att tjäna sitt uppehälle är t.ex. tillåtet, men om man arbetar med avsikt att försörja sin familj eller för att ge pengar till behövande blir arbetet en form av tillbedjan för vilken man belönas om Gud vill.

Detta gäller även resor. Att resa är normalt tillåtet, men när man reser med avsikt att lyda Gud, såsom att resa för att utföra pilgrimsfärden, för att stärka släktbanden eller för att tillägna sig religiös kunskap blir själva resandet en form av tillbedjan som man, om Gud vill, belönas för.

Den specifika betydelsen avser de handlingar som Gud, den Upphöjde, och Hans Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, har uppmanat oss att utföra och som vi antingen:

(1)belönas när vi utför eller straffas när vi försummar dem, såsom att be de fem dagliga bönerna, att fastan under Ramadan och att betala zakat

(2)belönas när vi utför, men som vi inte straffas för när vi försummar dem, såsom att be frivilliga böner, att fasta på måndagar och torsdagar, att ge pengar till välgörande ändamål, att göra dhikr, att läsa Koranen osv.

En del former av tillbedjan har vi uppmanats att utföra på ett särskilt sätt, på en viss tid och ett visst antal gånger. Ingenting får läggas till eller dras ifrån den föreskrivna mängden av denna typ av tillbedjan, dess utsatta tid får inte ändras och den måste utföras på det sätt som föreskrivits. De fem obligatoriska bönerna är ett exempel på sådan tillbedjan.

En annan form av tillbedjan är den Gud rekommenderat i allmänna ordalag utan att sätta några gränser, såsom att göra dhikr och att sända välsignelser över Profeten, frid och välsignelser vare med honom. Han, den Upphöjde, har uppmanat oss att göra detta utan att föreskriva antal, tid eller det sätt på vilket den utförs. Det anses därför vara giltigt att göra det när som helst, hur som helst och på vilket sätt som helst, förutsatt att det inte finns ett förbud mot det i shari’a, såsom att läsa Koranen i ruku’ och sujud.

Av ovannämnda förstår man att det inte alltid är obligatoriskt att tillbe Gud på exakt de sätt som kommit oss till del från Profeten, frid och välsignelser vare med honom. Det är tillåtet att utföra en del former av tillbedjan på ett nytt sätt så länge de inte förbjudits i den islamiska lagen. Sådan ibada anses höra till den kategori av tillbedjan som är påkallad i allmänna ordalag och som inte närmare definierats.

[Det är alltså tillåtet och till och med rekommenderat att t.ex. att hedra minnet av dagen då Profeten, frid och välsignelser vare med honom, föddes och att själv utforma dhikr och välsignelser över Profeten, frid och välsignelser vare med honom, så vida det inte strider mot shari’a.] Översättarens anmärkning

Våra lärda, såsom Imam al-Shafi’i, Imam al-’Izz ibn Abd al-Salam och Imam al-Nawawi, må Gud vara nöjd med dem, har uttryckligen klargjort att innovationer kan vara obligatoriska, rekommenderade, tillåtna, starkt orekommenderade eller förbjudna.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Nya former av ´ibada

Post by nur.nu »

...
Post Reply

Return to “´Ibada | Begrepet dyrkan”