sv: Tro och handling / Imam Abu Hanifa

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Tro och handling / Imam Abu Hanifa

Postby nur.nu » 01 Dec 2011, 21:47

Tro versus handling

Ur ett brev från Abu Hanifa till ’Uthman Batti
Källa: Nu`man Shibli: Abu Hanifa - Life and Works
Övers: bmk
© Kultursällskapet Damas 2009

--------------------------------------------------------------------------------

Låt mig påminna dig om att innan Allah's Sändebud tilldelades sitt uppdrag var folk månggudadyrkare. Han predikade för dem att det bara finns en Gud och uppmanade dem att tro på detta budskap. Liv och egendom tillhörande var och en som övergav månggudadyrkan och antog Islam förklarades heliga. Sedan ålades de som antagit tron vissa plikter. Att utföra dessa plikter kallades för gärningar. Det är detta Gud åsyftar med orden ”De som hade tron och utförde goda gärningar”, och ”de som trodde på Gud och handlade rätt”. Det finns flera ayat av liknande slag där det tydligt framgår att avsaknaden av gärningar ej omintetgör tron. Däremot måste det finnas en trosbekännelse.


Att bekännelse och gärningar är skilda saker står också klart från det faktum att alla muslimer är lika ifråga om sin trosbekännelse, medan de bedöms olika med hänsyn till sina gärningar. Religionen och tron är lika för alla muslimer. Allah säger: ”Jag har föreskrivit dig samma religion som jag ålade Noak. Det jag uppenbarat för dig och det jag ålade Abraham, Moses och Jesus, var att bevara er religion och att inte söndras i den”. Du bör veta att vägledning i tron och vägledning i gärningar är två olika saker. Du kan kalla en person för mu’min (troende) även om hon inte är medveten om sina plikter. En sådan person är okunnig om sina plikter men är likväl troende enligt sin bekännelse. Allah har gjort denna distinktion i Koranen. Skulle du jämställa en person som förnekar Allah och Hans Sändebud med en som tror men är okunnig om sina praktiska plikter? Där plikterna omnämns i Koranen säger Han: ”Allah har fastlagt detta för att ni inte ska gå vilse”, och på ett annat ställe: ”Om någon går vilse så låt någon annan påminna honom”. Det berättas vidare att Moses sade: ”När jag gjorde det var jag bland de vilsegångna” . (...)


Betyder titeln amir-al-mu’minin (de troendes befälhavare), som gavs till de hedervärde ’Umar och ’Ali, att de var ledare bara för dem som utförde sina praktiska plikter? Den hedervärde ’Ali kallade Syriens folk, som låg i krig med honom, för troende. Finns det någon större synd än att döda? Kan både de som dödar och de som dödas ha rätt samtidigt? Om du rättfärdigar ena sidan, nämligen den hedervärde ’Ali och hans anhängare, vad har du då att säga om den andra? Fundera över detta och försök förstå det.


Jag hävdar att alla som vänder sig mot qiblah är troende (mu’min) och att ingen av dem upphör att vara troende genom underlåtenhet i handlingar. Den som äger tro och även utför sina plikter är utan tvekan mu’min och ämnad för paradiset. Den som varken äger tro eller handlingar är icke-troende och ämnad för helvetet. Den som har tro men undlåter att handla är med all visshet muslim, men en syndig sådan. Det är Allah's sak att straffa eller förlåta honom.

--------------------------------------------------------------------------------

http://nur.nu/alltomislam/textbox_AbuHa ... dling.html

Return to General | Allmänt

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest