sv: Skillnaden mellan sunni och shi´a?

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Skillnaden mellan sunni och shi´a?

Postby nur.nu » 02 Dec 2011, 07:41

Vad skulle ni säga är skillnaden mellan sunni- och shiamuslimer?
Finns det någon skillnad i hur man ser på Koranen?
Hur ser skillnaden ut i tron, rent praktiskt?


skillnaden ligger framst i vilket kallmaterial man gar tillbaka till.
Sunni-islam bygger pa

    1- Koranen (Allah's uppenbarelse)
    2- uttalanden av Profeten Muhammad (valsignelser och fred vare med honom), som overforts genom genom sammanhangande och tillforlitliga berattarkedjor(isnad)
    3- hans foljeslagares och deras efterfojlares uttalanden, som overforts pa samma satt

Nar det galler Koranen finns det inga skillnader i sjalva texten - samma Koran aberopas av alla muslimer. Koranen har overforts fran Profeten Muhammad (s) med tawatur (dvs. med sa manga likalydande berattarkedjor att det ar omojligt att forneka dess integritet), och den har memorerats i generation efter generation tills den natt oss. Sa det finns inga meningsskiljaktigheter vad galler dess lydelse.

Vad galler punkt 2 och 3 bortser shia-muslimer fran en del av kallmaterialet, och anvander istallet annat material med lagre grad av autenticitet. Darur har det sedan uppstatt sen en mangd avvikande tolkningar framst ifraga om sjalva troslaran, men aven ifraga om hur man praktiserar islam, bade pa individuell och pa samhallelig niva. Det skulle bli alldeles for langt att lista alla dessa skillnader i sant har inlagg...

Shia-islam bygger pa att "12 imamer" (attlingar till Profeten Muhammad, valsignelser och fred vare med honom) ar de enda sanna uttolkarna av Koranen och sunnan. Denna lara uppstod ca 200 ar efter Profetens bortgang (i princip efter det abbasidiska maktovertagandet, da det stod klart att man inte langre kunde hoppas pa ett kalifat utgaende fran Profeten attlingar). Det finns inga verifierade kallor till det som shia tillsrkiver "imamerna", och framfor allt saknas belagg for sjalva huvud-dogmen att "imamerna" skulle vara ma3sum.

De forsta generationerna "imamer" (fran 'Ali till Ja3far al-Sadiq - ma Allah finna behag i dem) ar personer som av mycket hog rang. Vi alskar och respekterar dem, darfor att de ar attlingar till Profeten Muhammad, valdsignelser och fred vare med honom. Deras uttalanden citeras och utgor en del av "sunnan", och de ar ocksa av stor betydelse inom sunni-islams andliga tradition. Men vi tror inte att de ar ma3sum (syndfria och ofelbara), och vi accepterar andras uttalanden, om det finns starkare bevis for deras autenticitet.

Vart kriterium ar det gedigna arbete som ligger till grund for de sunni-muslimska hadith-samlingarna (uttalanden av Profeten Muhammad och hans narmaste foljeslagare). I dessa samlingar har man rigorost granskat hur uttalandena formedlats, vem som berattat till vem, om de var samtida och om de faktiskt sammantraffade, om de var trovardiga, hade gott minne etc.

Bland de hadither som upfylller dessa kriterier finns manga berattelser dar Profeten Muhammad talar om Sayyiduna Abu Bakr och 'Umar och namner deras hoga rang, och hadither om visar Sayyiduna 'Ali's lojalitet gentemot Abu Bakr och 'Umar - ma Allah finna behag i dem alla.

Har ar ett exempel som aterfinns i al-Bukharis Jami3 al-Sahih:

Narrated Muhammad bin Al-Hanafiya:

I asked my father ('Ali bin Abi Talib), "Who are the best people after Allah's Apostle ?" He said, "Abu Bakr." I asked, "Who then?" He said, "Then 'Umar. " I was afraid he would say "Uthman, so I said, "Then you?" He said, "I am only an ordinary person.


http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopic.php?t=2808

Return to General | Allmänt

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest