sv: Till varje far / Madrasah Arabia Islamia, Azaadville

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Till varje far / Madrasah Arabia Islamia, Azaadville

Post by nur.nu »

Till varje far
Källa: alinaam.co.za. Ursprungligen publicerad av Madrasah Arabia Islamia, Azaadville, Sydafrika.
Omtolkat på svenska av Ilminstitutet © 2012.
-------------------------------------

Allah Ta'aala säger:

"Troende! Skydda er själva och era familjer från en Eld vars bränsle är människor och stenar, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem." (Koranen 66:6)

Hadhrat 'Ali (må Allah vara nöjd med honom) säger att "skydda era familjer" innebär att man ska fostra dem och ge dem (en) ordentlig Islamisk utbildning.

Hadhrat Qataadah (må Allahs nåd vara över honom) säger att "skydda era familjer" innebär att man ska anbefalla dem med lydnad av Allah Ta'alaa och hindra dem från att vara olydiga Honom (dvs. Allah).

Å (du) medlidsamme far!

Vilka konkreta åtgärder kommer du att vidta om det är sagt till dig: "Om du inte tar hand om och reparerar den stora byggnaden du äger, kommer den att kollapsa."?

Du hade (då) definitivt gjort ditt yttersta för att rädda den från att kollapsa.

Så vad gör du för praktiska ansträngningar när det gäller din älskade dotter som Allah Ta'aala har anbefallt dig att skydda från Helvetet (Djahannam)?

Förbereder du (så) att hon ska falla in i Djahannam eller träda in i Paradiset (Djannah)? Å du medlidsamme far!

Dessa unga flickor som är berövade på andständighet, som uppvisar arrogans mot Allah Ta'alaas befallningar, vi ser och hör dem - de har inte fallit (ner) från skyn och inte heller har de framkommit från under jorden - de kommer ut från ditt och din Muslimska broders hem. Så frukta därför Allah min älskade broder och ta hand om din älskade dotter mer än dina världsliga angelägenheter. Bli inte en av dem om vilka Allahs Sändebud (Må Allahs välsignelse och fred vara över honom) har sagt: "En bedragare kommer inte att träda in i Paradiset (Djannah). Följeslagarna (Sahaba) (må Allah vara nöjd med dem alla) frågade: "Å Allahs Sändebud! Vem är en bedragare?"

Allahs Sändebud (må Allahs välsignelse och nåd vara över honom) svarade: " Han som inte skyddar sina Mahram (1) kvinnor."

I en återberättelse återberättas Allahs Sändebud (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) ha sagt: "En bedragare är nöjdsam med ondskan i hans familj." (Återberättad av Ahmad)

(1) En Mahram är en person som det inte är tillåtet att gifta sig med. Ilminstitutet not: Exempelvis ens dotter, mor, syster, moster, faster etc.
Post Reply

Return to “Nasiha | Advice | Goda råd”