sv: Frågor och svar om trosartiklarna / ghazali.se

User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

10. Får de som inte tror belöning för sina goda gärningar?

Post by nur.nu »

http://ghazali.se/aqida_fragor.htm

Fråga:

Jag undrar över hasanat över allt som man gör i livet. En icke muslim som gör ngt bra i livet får han/hon ngn hasanat för det sen när han/hon dör om denna person dör som icke muslim? Kan de få ngn belöning alls för det goda de gör i livet om de inte valt islam till deras väg eller är t.o.m. är helt icke troende?

Svar:
Ett villkor för att handlingar ska tas emot av Allah, är att den som utför dem är muslim och att de görs för Allahs skull. En ickemuslim som gör något gott, kan belönas i detta liv men inte i det tillkommande.

Men vill någon hava något annat än Islam till religion, skall det aldrig mottagas från honom, och i det tillkommande livet skall han höra till de tillspillogivna. (Zetterstens översättning och numrering 3:79)
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

11. Vad händer med dem som inte nåtts av Islams budskap?

Post by nur.nu »

http://ghazali.se/aqida_fragor.htm

Fråga:

Vad händer med dem som inte nåtts av Islams budskap, straffas de eller kommer de till Paradiset?


Svar:
I Tuhfat al-Murid s.29 nämns de villkor som måste uppfyllas för att någon ska kunna hållas ansvarig för sin tro:

(1) Puberteten måste ha inträtt,
(2) mental hälsa,
(3) ha nåtts av budskapet och
(4) kunna se eller höra.

Den korrekta åsikten är att ahl al-fatra – d.v.s. de personer som levde under tiden mellan två sändebud eller som levde samtidigt som ett Sändebud som inte var utsänt till dem – hör till de räddade, även om de förvanskat, ändrat eller dyrkat avgudar.

Om någon skulle fråga, ”Hur kan detta stämma när Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) talat om att en del av ahl al-fatra befinner sig i Elden, såsom fallet är med Imri al-Qays, Hatim al-Ta’i och några av följeslagarnas fäder. När Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) predikade frågade en av följeslagarna nämligen, ’Var är min far?’ och han svarade, ’I Elden’?”

Svaret på denna fråga är att de hadither som skildrar detta kommit oss till del genom khabar ahad [1] och att dessa inte kan bestrida det som otvetydigt kommit oss till del (qat’i) närmare bestämt Allahs ord:

Vi straffar inte ett folk förrän Vi sänt Vårt sändebud [till dem] (K: 17:15)

Och att det är möjligt att de straffas p.g.a. något som Allah den Upphöjde och Hans Sändebud känner till och som uteslutande rör dem [som straffas].

[1] Det finns två sorters hadîth - khabr mutawâtir och khabr wâhid. Khabr mutawâtir är den hadîth vars berättare (ruwât sing. râwî) i varje led är så många att sunda förnuftet säger att de omöjligen kan ha enats om att ljuga och khabr wâhid är den hadîth vars berättare inte är så många.

Referenser:
Muhammed Knut Bernströms tolkning av Koranens budskap. Stockholm: Proprius Förlag 1998.
Ibrahim ibn Muhammed al-Bajuri. Tuhfat al-Murid Sharh Jawharat al-Tawhid. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya 1416/1999
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

12. Profeterns namn på "svenska"

Post by nur.nu »

http://ghazali.se/aqida_fragor.htm

Fråga:

Jag undrade om du skulle kunna översätta profeternas namn till svenska eftersom det är svenskar som ibland frågar vilka de är och jag kan inte alltid deras svenska namn.


Svar:
Dessa uppgifter har hämtats från Muhammed Knut Bernströms (må Gud belöna honom) ’Koranens Budskap’. Om en del av de nämnda Profeterna kan man inte med säkerhet säga att de motsvarar någon av de profeter som nämns i bibeln.

Adam, Adam
Idris, Hanok eller samma Profet som Ilyas
Nuh, Noa
Hud, Eber
Salih (?)
Ibrahim, Abraham
Lut, Lot
Isma’il, Ismael
Ishaq, Isak
Ya’qub, Jakob
Yusuf, Josef
Ayyub, Job
Shu’ayb, Jetro
Harun, Aron
Musa, Moses
al-Yasa’, Elisa
Dhu l-Kifl, Hesekiel
Dawud, David
Sulayman, Salomon
Ilyas, Elia
Yunus, Jona
Zakariyya, Sakarias
Yahya, Johannes
’Isa, Jesus
Muhammad.

Må Guds frid och välsignelser vara med dem alla!
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

13. Stämmer det att Profeten isa (Jesus) talade som spädbarn

Post by nur.nu »

http://ghazali.se/aqida_fragor.htm

Fråga:

Jag har hört att Isa (Jesus) bara pratade i sju dagar när han var spädbarn. Stämmer det?


Svar:
Då talade han till dem: ’Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet; Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och har befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann. Guds fred vare med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.’ (K. 19:30-33)

(Al-Alusi) De finns olika åsikter om huruvida ’Isa (aleyhi salam) fortsatte att tala så som män talar eller om han, när han sagt det som nämnts upphörde att tala fram till den ålder då barn vanligtvis börjar tala. Att Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) räknade ’Isa till dem som talade i vaggan och som därefter upphörde att tala fram till dess att barn vanligtvis börjar tala, tyder uppenbarligen på den andra [åsikten].

Al-Sawi säger samma sak i sin marginal kommentar (hashiya) till Tafsir al-Jalalayn och Imam al-Baghawi skriver: När han sade detta till dem, förstod de att Maryam (aleyha salam) var oskyldig och därefter tystnade ’Isa (aleyhi salam) och talade inte igen förrän han uppnått den ålder då barn vanligtvis börjar tala.

Al-Baghawi relaterar också att wahb sagt att ’Isa (aleyhi salam) var fyrtio dagar gammal när han talade, medan Muqatil sagt att detta inträffade den dag ’Isa föddes.

Referenser:
Abu Fadl Shihab al-Din Mahmud al-Alusi. Ruh al-Ma’ani fi tafsir al-Quran al-‘Adhim wa al-Sab’ al-Mathani. 30 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi 1405/1985
Imam Abu Muhammed al-Husayn ibn Mas’ud al-Baghawi. Tafsir al-Baghawi. 5 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1420/2000
Sheykh Ahmed al-Sawi al-Maliki. Hashiyat al-Sawi ‘ala Tafsir al-Jalalayn. 4 vol.. Beirut: Dar al-Fikr 1420/1999
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

14. Har det funnits kvinnliga profeter, om inte, varför?

Post by nur.nu »

http://ghazali.se/aqida_fragor.htm

Fråga:
Har det funnits kvinnliga profeter, om inte, varför?

Svar:
De lärda inom ’aqida har sagt att det bara är män som har varit profeter. I Koranen står det:

Före dig har Vi inte sänt andra [som sändebud] än män, som Vi gav del av [Vår] uppenbarelse tillhörande de folk [till vilka de sändes]. (K. 12:109)

(Al-Baghawi) Al-Hasan sade, ”Allah har aldrig sänt en Profet som varit beduin, jinn eller kvinna”. (Tafsir al-Baghawi. 2/518)

Det finns koranverser som till det yttre verkar motsätta ovannämnda vers:

Och Vi ingav (awhayna) Moses moder: ”Amma honom, men när du tror att hans liv är i fara, sätt då ut honom i [Nilen].” (K. 28:7)

Men de lärda har sagt att ordet ”awhayna” betyder ingav i detta sammanhang och inte uppenbarade, på samma sätt som awha betyder ingett i följande vers:

Och din Herre har (awha) ingett biet att inrätta sig i bergen och i träd och i det som [människor] ställer i ordning [för dess behov] (K. 16: 68)

En möjlig anledning till att kvinnor inte har varit profeter, kan vara att de flesta samhällen är och har varit patriarkaliska och att en kvinna därför inte skulle ha tagits på allvar. Men Allah vet åt vem Han anförtror Sina budskap. (K. 6:124)

Det ska dock tilläggas att det finns och har funnits många helgon och lärda som varit kvinnor. En av de mest andliga upplevelser jag varit med om, var att träffa en kvinna vid namn Hababa Safiyya i Yemen, må Allah förlänga hennes liv och ta henne till det högsta Paradiset. En av Imam Shafi’is lärare var en kvinna och den tacksamhetsskuld som samfundet har till ’Aisha (radiya Allahu anha) kan aldrig överdrivas.

Referenser:
Imam Abu Muhammed al-Husayn ibn Mas’ud al-Baghawi. Tafsir al-Baghawi. 5 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1420/2000

Kommentar:
Det råder väl ingen tvivlan om att Gud skickade en ängel till Maryam med (wahye) ett budskap om att hon skulle föda Jesus, se sura Maryam - även om hon inte räknas som profet för det.

Svar:
Det du skriver är riktigt. I Bernströms Koran tolkning står det:

Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad (K. 19:17).

Det ordet som Bernström (må Allah belöna honom) här översatt med ”Vår ingivelses ängel” är arabiskans ”ruhana”, och de flesta korankommentatorer är överens om att det anspelar på Jibril (alayhi salam). Att Allah skickar Jibril till någon betyder inte att personen ängeln talar till blir Profet. Många följeslagare såg Jibril utan att det gjorde dem till profeter. En av de mest kända haditherna är den som kallas hadith Jibril, där det skildras hur Jibril kommer till Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) och hans följeslagare i mänsklig skepnad. Och Allah vet bäst
Post Reply

Return to “Frågor och svar”