sv: Regler för Nasiha / Ibn Daqiq al-Id

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Regler för Nasiha / Ibn Daqiq al-Id

Post by nur.nu »

Regler för Nasiha

Hadtih 34 i al-Nawawi's Arba3un

Image
Det har förmedlats att Abu Sa`id al-Khudriy (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Jag hörde Allah's Sändebud (s) säga:

Den av er som ser något otillbörligt bör [1] ingripa med sin hand [2] för att ändra det. Kan han inte det, bör han ingripa med sin tunga. Kan han inte det [heller, bör han ingripa] med sitt hjärta, och detta är den svagaste [yttringen av] tro [3].

Muslim har återberättat detta.

-----------------------------
  • Fotnoter:
    [1] De lärda är ense om att detta uttrycker ett obligatoriskt påbud.
    [2] Dvs. med sin makt.
    [3] Med tro (iman) menas här trons frukt i handling, dvs. Islam.
Ur Imam Ibn Daqiq al-´Id's kommentar till hadithen:
<<<
Det är en skyldighet enligt både Koranen och sunnan att påbjuda det goda och förbjuda det otillbörliga. Detta räknas som nasiha enligt hadith nr 7: "Religionen är välmenad maning (nasiha)", och detta är fard al-kifaya, dvs. om någon i samfundet (umma) fullgör denna skyldighet så befrias hela samfundet från den, och om ingen fullgör den så bär hela samfundet ansvaret.

Om man förmodar att ens nasiha inte kommer att tas emot, fritas man ändå inte från skyldigheten att ge den. Detta står inte i motsats till Allah's uttalande i Koranen (al-Ma'ida 5:105): (* Ni är ansvariga för er själva – de som far vilse skadar er inte om ni blivit vägledda. *). Enligt Korantolkarna är betydelsen av denna aya: "Om ni utför vad ni ålagts så skadas ni inte av att andra inte fullgör det". När Allah den Upphöjde i Koranen (al-An`am 5:164) säger: (* Ingen bärare av bördor bär någon annans bördor *) så förstås därav att den troende fullgör sin plikt genom att påbjuda det goda och förbjuda det otillbörliga, men det ingår inte i hans uppdrag att få den andre att acceptera det.

Det krävs inte att man själv är perfekt och följer allt Allah befallt och avhåller sig från det Han förbjudit innan man ger nasiha. Man är skyldig att ge nasiha under alla omständigheter – (* Så påminn, för sannerligen, påminnelse gagnar dem som tror. *) (Sura al-Dhariat aya 55). I själva verket har man nämligen ålagts både att påminna sig själv och att påminna andra. Den som nöjer sig med att påminna sig själv och inte påminner andra har därför bara utfört halva uppdraget.

Att påbjuda det goda och förbjuda det otillbörliga är inte enbart makthavarnas sak, utan var och en bör påminna om det han har kunskap om. Att man bör utföra bön och fasta och undvika äktenskapsbrott och vindrickande är t.ex. sådant som varje muslim vet och kan påminna om. Allmänheten är däremot inte ålagd att ge nasiha i komplicerade frågor eller uppmana till jihad, sådant bör lämnas åt de lärde.

De lärda förbjuder endast sådant som det råder enighet om att det är otillbörligt, och de undviker att ge nasiha om sådant som det finns meningsskiljaktigheter om, eftersom sunnan rekommenderar att nasiha framförs på det bästa och finaste sättet, för att lättare kunna godtas.

Imam al-Shafi`i (r) sade: "Om någon förmanar sin broder i enskildhet så förädlar och förskönar han honom (فقد نصحه وزانه), men förmanar han honom offentligt så exponerar han hans brister och skämmer ut honom."

Till nasiha hör även att om man ser någon i färd med att köpa en vara som är defekt så bör man upplysa honom om det. Att inte ge nasiha i en sådan situation innebär att man gör sig delaktig i en ohederlig affär.

Man ska inte forska och leta efter fel, och man behöver inte gå in och undersöka sådant man bara misstänker kan vara otillbörligt, men det man råkar bli vittne till bör man rätta till det – utom då en tillförlitlig person talar om att någon fört en man till en avskild plats för att döda honom, eller är ensam med en kvinna för att begå äktenskapsbrott med henne. I sådana fall är det tillåtet att undersöka saken, för att förhindra det som inte hunnit ske.
>>>

--------------
Övers: bmk
Copyright: Översättaren, damas.st
Källa: http://damas.st, http://nawawi.nur.nu
Post Reply

Return to “More...”