sv: Hadither om att älska Abu Bakr och ´Umar

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hadither om att älska Abu Bakr och ´Umar

Postby nur.nu » 13 Apr 2012, 21:16

Hadither om att älska Abu Bakr och ´Umar
(radiya Allah 'anhuma)
sammanställda av Abdul-Ghafur Starck
http://www.facebook.com/groups/abuhanif ... 416367711/

Ash-Sha´bi sade: ”Att älska Abu Bakr och ´Umar och att känna till deras dygder är från sunnan.”[1] Detta uttalande har även förmedlats från Ibn Mas´ud, Masruq och Tawus.[2]

´Abd al-´Aziz b. Ja´far al-Lu’lu’i sade: ”Jag frågade al-Hasan al-Basri: ’Är det sunnah att älska Abu Bakr och ´Umar?’ Han svarade: ’Nej, det är obligatoriskt (faridah).’”[3]

Muhammad al-Baqir sade: ”Den som inte känner till Abu Bakr och ´Umars dygder, må Allah vara nöjd med dem, är okunnig om sunnan.”[4]

Malik b. Anas[5] sade: ”Salaf brukade lära sina barn att älska Abu Bakr och ´Umar på samma sätt som de lärde dem kapitel ur Koranen.”[6]

´Ali b. al-Hasan b. Shaqiq sade: ”Jag hörde ´Abd Allah Ibn al-Mubarak säga om ’al-jama´ah’: ’[Al-jama´ah] är Abu Bakr och ´Umar.’”[7]

Salih b. ´Abd Allah at-Tirmidhi relaterade till oss, Hammad b. Zayd relaterade till oss, från ´Asim b. Abi an-Najud, från Zirr b. Hubaysh, från Abu Juhayfah som sade: ”Jag hörde ´Ali [b. Abi Talib] säga: ”Ska jag inte berätta för er vem det är som är den bäste från denna ummah efter dess Profet? Abu Bakr. Ska jag inte berätta för er vem det är som är den bäste från denna ummah efter Abu Bakr? ´Umar.”[8]

Qabisah b. ´Utbah sade: ”Att älska alla av Profetens sahabah, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, är sunnah.”[9]

-----------------------------------
[1] Ibn Abi Shaybah, Al-musannaf, 7:472 (nr. 15).

[2] Ibn Taymiyyah, Minhaj as-sunnah an-nabawiyyah, 6:136-137.

[3] Hibat Allah at-Tabari, Sharh usul al-i´tiqad ahl as-sunnah wa al-jama´ah, 6:1312 (nr. 2321).

[4] Abu Nu´aym al-Asbahani, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 185 i biografin om Muhammad al-Baqir.

[5] Detta uttalande tillskrivs även Ibn al-Jawzi, och Allah vet bäst.

[6] Hibat Allah at-Tabari, Sharh usul al-i´tiqad ahl as-sunnah wa al-jama´ah, 6:1313 (nr. 2325).

[7] At-Tirmidhi, Sunan at-Tirmidhi, 4:405 (nr. 2167).

[8] Ahmad b. Hanbal, Fada’il as-sahabah, nr. 35; Ahmad b. Hanbal, Musnad Ahmad, nr. 873; at-Tabarani, Al-mu´jam al-awsat, 1:186 (nr. 7378); m.fl. Ahmads isnad innehåller endast trovärdiga (thiqat) återberättare.

[9] Hibat Allah at-Tabari, Sharh usul al-i´tiqad ahl as-sunnah wa al-jama´ah, 6:1313 (nr. 2327).

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Hadither om att älska Abu Bakr och ´Umar

Postby nur.nu » 22 Sep 2012, 00:39

http://www.facebook.com/groups/13017847 ... 175966220/

[Med tack till Ahmad Elheich]

Sayyiduna Abu Sa’id Al-Khudari (may Allah be pleased with him) narrates that the Messenger of Allah (may Allah bestow peace and blessings upon him) said,


من أبغض عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبني
“Whoever hates Umar hates me. Whoever loves Umar loves me.” [Al-Tabarani in Awsat, Vol. 14, Page 493, Hadith 6915]

----


[Med tack till Ya'qub Abdullah]

Abu Bakr RA : . Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Om jag skulle ta till mig en annan nära vän än min Herre, skulle jag ha tagit Abû Bakr som min nära vän, men [det får endast bli] Islâmiskt brödraskap och dess kärlek. Ingen annan dörr än Abû Bakrs dörr får vara kvar i moskén.”” (Muslim (532))

Umar RA : Umar bin al-Khattâb bin Nufayl bin ´Abdil-´Uzzâ bin Riyâh bin ´Abdillâh bin Qurt bin Razâh bin ´Adî bin Ka´b bin Lu’ayy bin Ghâlib al-Qurashî al-´Adawî, Abû Hafs, de Troendes ledare. Såhär rapporterade Ibn-uz-Zubayr.

Khalîfah nämnde att han föddes tretton år efter Elefantens år.

Under Djâhiliyyah var han [Qurayshs] ambassadör och fruktansvärt sträv mot de första och tidiga Muslimerna. Därefter blev han Muslim och hans Islâm var en seger för Muslimerna och ett andrum i det trånga läget. ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

”Vi dyrkade Allâh öppet först efter att ´Umar blev Muslim.”

Ibn Abî Dunyâ rapporterade med en autentisk berättarkedja från Abû Radjâ’ al-´Atardî som sade:

”Vår ´Umar var lång, kraftig, skallig, mycket rödaktig hy, stor mustasch som var rödaktig på kanten och ljusare på sidorna.”

Ya´qûb bin Sufyân rapporterade i sin ”at-Târîkh” med en god kedja från Zirr bin Hubaysh som sade:

”Jag såg ´Umar hård, skallig och solbränd och han skrämde människorna som om han var på ett riddjur. Därefter nämnde jag detta till några av hans söner och de sade: ”Vi hörde våra äldre säga att ´Umar brukade vara ljus, men när Torkans år kom, slutade han äta kött och fett och började i stället äta olja till dess att hans hy ändrade färg efter att ha varit rödaktig.””

Yûnus bin Bukayr rapporterade i ”Ziyâdât-ul-Maghâzî” från Abû ´Umar al-Djazâr, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Allâh, stärk Islâm med Abû Djahl bin Hishâm eller ´Umar bin al-Khattâb.”

Morgonen därpå begav sig ´Umar bin al-Khattâb till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Ahmad rapporterade från Safwân bin ´Umar och Shurayh bin ´Ubayd att ´Umar sade (i betydelse):

”Jag gick ut för att ställa mig i vägen för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) men fann att han hade kommit före mig till moskén. Jag ställde mig bakom honom och han inledde bönen med att läsa kapitlet ”al-Hâqqah”. Jag förvånades över Qur’ânens sammansättning och sade till mig själv: ”Jag svär vid Allâh att han är en poet, precis vad Quraysh säger.” Därefter läste han: ”Förvisso är detta ett ädelt sändebuds ord, inte ord av en poet – lite är vad ni tror på!” Då sade jag: ”Då är han en spåman.” I detta skede läste han: ”Inte heller ord av en spåman – lite är vad ni ägnar eftertanke åt!” Sedan läste han klart kapitlet. Därpå satte sig Islâm in i hela mitt hjärta.”

Muhammad bin ´Uthmân bin Abî Shaybah rapporterade i sin ”at-Târîkh” med en berättarkedja i vilken Ishâq bin Abî Farwah förekommer från Ibn ´Abbâs att han frågade ´Umar om hans omvändning till Islâm. Han berättade då sin långa berättelse och i den förekommer att han och Hamzah gick ut med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare, som gömde sig i Ibn-ul-Arqams hem, mellan dem båda. När Quraysh fick reda på det, drabbades de av den svåraste chocken någonsin. ´Umar sade:

”Sen den dagen kallade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mig för ”al-Fârûq” [den som skiljer (mellan sanning och lögn)].”

Return to Hadith about Sahaba | Om kärleken till Sahaba

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest