sv: Hadither om kunskap

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hadither om kunskap

Postby nur.nu » 16 Jun 2012, 00:58

Hadither om kunskap
sammanställda av Abdul-Ghafur Starck
http://www.facebook.com/groups/abuhanif ... 279121291/


Muhannan sade: ”Jag sade till Ahmad [ibn Hanbal]: ’Berätta vilken som är den bästa av handlingar.’ Han svarade: ’Att söka kunskap.’”[1]

Mutarrif ibn ´Abd Allah sade: ”Förtjänsterna som erhålls från [att söka] kunskap är mer omtyckta av mig än förtjänsterna som erhålls från [frivillig] andakt, och det bästa i er Din är fromhet och Gudsfruktan.”[2]

Ash-Shafi´i sade: ”Att söka kunskap är bättre än frivillig bön.”[3]

Muhammad al-Baqir sade: ”En lärd person vars kunskap är till gagn är bättre än tusen tillbedjare.”[4]

Han sade även: ”Vid Allah, att en lärd person dör är mer omtyckt av Iblis än att sjuttio tillbedjare dör.”[5]

Ibn ´Abbas sade: “Den som lär ut det goda – allting ber om förlåtelse å dennes vägnar, eller medlar å dennes vägnar, även fisken i havet.”[6]

Abu ad-Darda’ sade: ”Ve en gång till den som inte införskaffar kunskap och inte agerar, och ve sju gånger till den som införskaffar kunskap men inte agerar [utifrån den]!”[7]

Abu Umamah berättade:

Två män nämndes till Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم), den ene var en [Gudsfruktig] tillbedjare och den andre var lärd (´alim), var på han (صلى الله عليه وسلم) sade: ”Den lärdes förtjänster i relation till tillbedjaren är som mina förtjänster i relation till den lägsta av er”, och sedan sade han (صلى الله عليه وسلم): ”Allah, Hans änglar, himlarnas och jordens folk, och även myran i sin håla och fisken i havet, sänder välsignelser över den som lär människorna det goda.”[8]

--------
[1] Ibn Muflih, Al-adab ash-shar´iyyah wa manhaj al-mar´iyyah, 2:37
[2] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 4:189
[3] Ibn al-Jawzi, Sifah as-safwah, s. 234
[4] Abu Nu´aym, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 183 i kapitlet om Muhammad al-Baqir (nr. 235)
[5] Abu Nu´aym, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 183 i kapitlet om Muhammad al-Baqir (nr. 235)
[6] Ibn ´Abd al-Barr, Jami´ bayan al-´ilm wa fadlihi, nr. 139
[7] Ibn ´Abd al-Barr, Jami´ bayan al-´ilm wa fadlihi, nr. 780
[8] At-Tirmidhi, Jami´ at-Tirmidhi, nr. 2685[youtube][/youtube]

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Hadither om kunskap

Postby nur.nu » 16 Jun 2012, 13:46

17 hadither om kunskap
Sammanställda av Anonym
Ur Al-Ghazali-institutets årsskrift Oas 2011

Vidarebefordra det jag kommit med, om det så bara är en
vers. - al-Bukhari

Gud bereder en väg till paradiset för den som beträder en väg för att söka kunskap. - al-Tirmidhi

Den som söker religiös kunskap för världslig vinnings skull, får inte ens känna doften av paradiset på domens dag. - Abu Dawud

Om Gud önskar göra gott mot någon ger Han honom förståelse för religionen. - al-Bukhari

Att höra om något är inte som att se det. - Ahmad

Den högsta formen av välgörenhet en muslim kan utöva är att lära sig något och förmedla det till sin broder. - Ibn Mâjah

Den bäste bland er är den som lär sig Koranen och lär ut den till andra. - al-Bukhari

Den som inte har minsta del av Koranen i sitt hjärta är som ett ödelagt hus. - at-Tirmidhî

Det jag fruktar mest för mitt samfund är någon som tolkar Koranens verser ryckta ur sitt sammanhang. - Kanz al-’ummāl

En lärd som [andra] gagnas av är bättre än tusen tillbedjare. - ad-Daylamî

Må Gud välsigna den man som får höra en hadith från oss och lägger den på minnet så att han kan förmedla den till andra. Ty kanske förmedlar han den till någon som kommer att förstå den bättre än han själv, och måhända förstår inte den som förmedlar kunskap själv [budskapet]”. - Abu Dawud

Den lärde som undervisar andra, men som inte praktiserar sin kunskap är som en veke; den ger ljus åt andra, men förgås själv. - at-Tabarânî

Att du lär dig något [gagneligt] är värdefullare än att du frivilligt utför hundra raka’ [tideböner]. - Ibn ’Abd al-Barr)

Sök och eftersträva kunskap, om [du] så [måste söka den] i Kina. Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. -Ibn ´Abd al-Barr

Den som flyttar för att söka religiös kunskap, är förlåten innan han ens har gett sig av. - al-Shīrāzi

Hedra de lärde, eftersom de är profeternas arvtagare. Den som hedrar dem, har hedrat Gud och Hans Sändebud. - al-Khatîb

Den som lägger något främmande till denna vår sak kommer att få det förkastat. - al-Bukhârî

Return to Hadith about knowledge | Om kunskap

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest