Varför förstördes de dialektla varianterna av Koranen?

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Varför förstördes de dialektla varianterna av Koranen?

Post by nur.nu »

Fråga:
Why did 'Uthman feel the need to destroy other copies of the Qur'an, unless they contained variants? Why did Ibn Ma'sud refuse to hand over his copy for destruction? How do we know that 'Uthman's copy was better than any of the others?

Svar
av Abdulghafur Starck

Why did 'Uthman feel the need to destroy other copies of the Qur'an, unless they contained variants?

Koranen uppenbarades i sju ahruf, vilket är välkänt. De lärda är oeniga om vad detta specifikt innebär, men åsikterna som stöds av starkast bevis är: 1) Att de sju ahruf åsyftar de sju arabiska dialekterna (lughat) under Profetens tid, salla Allahu ´alayhi wa sallam, som talades av stammarna, dvs. Quraysh, Tamim, Hudhayl, Thaqif, Hawazin, Kinanah och Jemen. Så verserna uttalades i enlighet med dessa dialekter, men betydelsen av verserna var desamma. 2) De sju ahruf åsyftar sju olika sätt att recitera på (lahajat), så vissa ord ersattes med sina synonymer vilket innebär att alla sju ahruf har samma betydelse och endast orden skiljer sig.

Finns dessa ahruf kvar i Koranen i dag? De lärda har olika åsikter om detta, men de Koranläsningar, qira’at, som vi i dag har är alla från Profeten, utan någon tvekan, och skillnaderna (exempelvis recitationen av ”maaliki” i stället för ”maliki” i al-Fatihah) stammar från Profeten. Det har aldrig funnits några skillnader i innehållet, i versantal eller dylikt. De sju ahruf har alltså till viss del bevarats i de tio autentiska qira’at.

Under Profetens, salla Allahu ´alayhi wa sallama, sista ramadan, reciterade han HELA Koranen två gånger inför Jibril, vilket bl.a. Fatimah rapporterade och återberättades av al-Bukhari. Zayd ibn Thabit var närvarande under denna sista ramadanrecitation. HELA Koranen skrevs ned på olika bitar och fragment under Profetens tid, vilket bl.a. Ibn Hajar påpekar i Fath al-bari. HELA Koranen hade memorerats av många sahabah. Koranen har förmedlats via tawatur, dvs. den är masstraderad.

Efter Profetens död, gav Abu Bakr Zayd ibn Thabit, som hade memorerat hela Koranen och var närvarande när Profeten gav sin slutliga recitation några månader innan han gick bort, uppdraget att sammanställa Koranen i en mushaf/bok. Han använde sig av minst två vittnen (och sig själv) och den nedskrivna versen (enligt andra lärda skulle versen kunna presenteras nedskriven på två objekt).

Under ´Uthmans tid började folket i andra provinser utanför Madinah argumentera om Koranen, påstå att deras recitation var korrekt och andras fel och så vidare. Detta var inte sahabah som argumenterade om Koranen, utan folket efter, bl.a. ickearaber. Hudhayfah ibn al-Yaman bevittande detta och begav sig till Madinah. Han berättade det för ´Uthman. ´Uthman samlade ihop sahabah, däribland ´Ali, och de diskuterade hur du skulle göra för att rätta till situationen. Att argumentera om Koranen kan leda till kufr. ´Uthmans förslag var att ena alla muslimer under EN mushaf. Sahabah nådde konsensus, ijma´, om detta. De ansåg att det var korrekt. Så ´Uthman lånade Abu Bakrs mushaf, som nu var hos Hafsah, och gav Zayd ibn Thabit, ´Abdullah ibn az-Zubayr, Sa´id ibn al-´As och ´Abd ar-Rahman ibn al-Harith (enligt en annan åsikt var det 12 sahabah) uppdraget att sammanställa officiella masahif, baserat på Abu Bakrs mushaf, och skicka dessa till de olika provinserna. Alla förutom Zayd var från Quraysh, vilket var ett medvetet beslut. Om de var oense om hur ett visst ord borde skrivas, skrev de ned det enligt Qurayshs stavning, likaså konsulterade de andra sahabah, exempelvis de som hade skrivit ned versen då Profeten tog emot den. Det var således en gemensam insatts. Dessa masahif – enligt vissa var det fyra, andra har sagt fem, andra fler – sändes till de stora provinserna. Den som var kvar i Madinah var troligtvis den som ´Uthman hade. De andra varianterna förstördes.

Dessa masahif skrevs utan vokaltecken och andra grammatiska tecken, vilket gjorde det möjligt för qurra’ att recitera på olika sätt, förutsatt att dessa sätt var från Profeten. Det finns flera kriterier för att en recitation ska vara acceptabel, bland annat att den ska vara masstraderad, men det är en annan diskussion. De tio autentiska Koranläsningar, qira’at, som har preserverats, inkluderar en del av dessa skillnader. Allting stammar från Profeten, igen, via masstraderade mutawatir-kedjor. Detta är ett fundamentalt villkor.

”Why did Ibn Ma'sud refuse to hand over his copy for destruction?”

Det finns rapporter om att Ibn Mas´ud först var ovillig, men som Ibn Kathir har rapporerat i Al-bidayah ändrade han sig. Sahabah nådde ijma´, oavsett vilka ”rapporter” ickemuslimer (?) gräver upp för att försöka så tvivel i muslimers hjärtan. Det finns en riwayah från ´Ali där han säger att om han var ledaren, skulle han ha agerat på samma sätt som ´Uthman.

How do we know that 'Uthman's copy was better than any of the others?

Förklaringen over bör räcka som svar. Personen som har skrivit dessa frågor verkar ha fått för sig att dessa ahruf, dessa ”varianter”, var fundamentalt olika Koraner, vilket inte är fallet. Det var diverse skillnader i ord, vilket enligt bevisen handlade om dialekt- eller recitationsvarianter vars innebörd var samma.

Den Koran som vi har nu, den ”´uthmanska Koranen” i de tio qira’at, är den som Profeten reciterade innan han dog. ”Ordvarianterna” är från Profeten, som tog dessa från Jibril, som tog dessa från Allah, världarnas Herre.
Post Reply

Return to “Ingegrity of the Quran”