sv: Om 'Ashura-dagen = 10 Muharram

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Om 'Ashura-dagen = 10 Muharram

Post by nur.nu »

Om 'Ashura-dagen
Av: Mufti Taqi Uthmani (må Allah bevara honom)
Källa: albalagh.net
Översättning av: Samir Muric
http://abuhanifa.se/index.php?option=co ... &Itemid=78

Fastän Muharram är en helig månad i sin helhet, är den tionde dagen av Muharram ändå den mest heliga av alla dess dagar. Dagen är kallad "'Ashurah". Enligt den Helige följeslagaren (Sahabin) Ibn 'Abbas (må Allah vara nöjd med honom), fann Den Helige Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) när han utvandrade till Madinah, att Madinahs judar brukade fasta på den tionde dagen av Muharram. De sade att det var på denna dagen som Den Helige Profeten Musa (Moses) (frid vare med honom) och hans följeslagare mirakulöst korsade röda havet och Farao dränktes i dess vatten. När Den Helige Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) fick höra detta från judarna, sade han: "vi är ännu närmare Musa ('alayhi salaam) än ni", och befallde Muslimernas att fasta på 'Ashurah-dagen". (Återberättat av Abu Dawud)

Det är även återberättat i ett antal autentiska traditioner att det i början var obligatoriskt att fasta på 'Ashurah för Muslimerna. Det var sedan Ramadans fastedagar som blev obligatoriska och fastan på 'Ashurah-dagen som blev frivillig. Sayyidina 'Aisha (må Allah vara nöjd med henne) har sagt att:

"När Den Helige Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) kom till madinah, fastade han på 'Ashura-dagen och befallde människorna att fasta. Men när Ramadans fastedagar gjordes obligatoriska, begränsades plikten att fasta till Ramadan och den obligatoriska karaktären av fastan på 'Ashurah övergavs. Den som vill kan fasta på den (dvs. denna dag) och den som vill kan avstå att fasta på den (dvs. denna dag)". (Återberättat i Sunan Abu Dawud)

Den Helige Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) brukade hursomhelst fasta på 'Ashurah-dagen även efter att fastan under Ramadan gjordes obligatorisk. Abdullah ibn Musa (må Allah vara nöjd med honom) återberättar att Den Helige Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) föredrog fastan på 'Ashurah över fasta på andra dagar och (han) föredrog fasta under Ramadan över fastan på 'Ashurah. (återberättat av Bukhari och Muslim)

Det är kort sagt fastställt genom ett antal autentiska hadither att fastan på 'Ashurah är en Sunnah av Den Helige Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom), och gör en (dvs. om man fastar på denna dag) berättigad till stor belöning.

Enligt en annan hadith, är det mer tillrådligt att fastan på 'Ashurah antingen ska föregås eller efterföljas med en annan fasta (dvs. att man även borde fasta dagen innan eller efter i samband med fastan på 'Ashurah-dagen). Detta innebär att man borde fasta två dagar: Antingen den nionde och den tionde av Muharram eller den tionde och den elfte. Anledningen till denna kompletterande fasta såsom det är nämnt av Den Helige Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) är för att judarna endast brukade fasta på 'Ashurah-dagen, och Den Helige Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) ville urskilja det Muslimska sättet att fasta från det judiska. Och därför råde han Muslimerna lägga till en till faste(dag) till 'Ashurah-dagen.

Vissa traditioner tyder på en ytterligare utmärkelse för 'Ashurah-dagen. Enligt dessa traditioner borde man vara mer generös mot sin familj genom att förse de med mer mat på denna dagen i jämförelse med andra dagar. Dessa traditioner är inte så autentiska enligt Hadith-vetenskapen. Dock har somliga lärda såsom Bayhaqi och Ibn Hibban (må Allah vara nöjd med dem båda) accepterat dem som pålitliga.

Det som är nämnt ovan är allt det som är understödt med hjälp av autentiska källor om 'Ashurah.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Om 'Ashura-dagen

Post by nur.nu »

'Ashura'- dagen
av bmk

'Ashura'- dagenfirades av judarna för att minnas Profeten Musa's (s) befrielse från Farao.
Här finns en bra artikel om detta: http://sunnah.org/ibadaat/fasting/ashura.htm
Hazrat Ibn Abbas (Radiyallahu 'anh) reports that the Holy Prophet (Sallallahu ‘alayhi wa Sallam) arrived in Madinah and found the Jews observing fast on the day of ‘Ashura… They said: "It is the day of great (significance) when Allah delivered Hazrat Musa ('Alaihis-Salaam) and his people and drowned Pharoah and his people, and Sayyidina Musa ('Alaihis-Salaam) observed fast out of gratitude. And we also observe it." The Holy Messenger of Allah (Sallallahu ‘alayhi wa Sallam) responded: "We have more right, and we have closer connection with Sayyidina Musa ('Alaihis-Salaam) than you have"; so Allah’s Messenger (Sallallahu ‘alayhi wa Sallam) observed fast (on the day of ‘Ashura) and gave us orders to observe it. [Sahih Bukhari and Muslim]
Andra händelser som inträffade den 10 Muharram nämns av den store lärde Sayyiduna Sheikh Abd al-Qadir al-Jilani al-Hanbali i hans bok "Ghunya li-Talibi Tariq al-Haqq"
- Allah tog emot Profeten Adams (s) tawba
- Allah räddade Profeten Nuh (s) i arken
- Allah släckte elden som kun Nimrod hade tänt för att bränna Profeten Ibrahim (s)
- Allah talade till Musa (s) och gav honom budtavlorna
- Allah återställde Profeten Ayyub från hans sjudkom
- Allah återförenade Profeten Yusuf (s) med hans far, Profeten Ya'qub
- Allah räddade Profeten Yunus (s) ur fiskens mage
- Allah förlät profeten Dawud
- Allah återupprättade profeten Sulayman's kungadöme
- Allah upplyfte profeten ´Isa (s) till Paradiset
- Allah hedrade Sayyiduna al-Husayn med martyskapet

Vad man kan göra för att fira dagen:
- att tillbe Allah så mycket som möjligt
- att fasta, för som fastar den dagen är som den som fastat hela livet
- att ge kläder till den nakene, att besöka den sjuke, att ge mat åt de hugnriga och vatten till de törstiga
- att ge riklig fö®sörjning till sin egen familj
- att använda kuhl
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Om 'Ashura-dagen

Post by nur.nu »

Nionde och tionde Muharram
http://uk.groups.yahoo.com/group/alghaz ... ssage/2196

Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:

“Den bästa fastan efter fastan i Ramadan är fastan i Allahs månad, den ni kallar Muharram. Den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen (qiyâm al-layl).” (Muslim)

’Âshûra’ och Tâsûa’ dvs. den nionde och tionde Muharram

När Guds sändebud, må Gud välsigna honom och ge honom frid, kom till Medina märkte han att judarna fastade på Ashura-dagen, den tionde Muharram. Han frågade dem varför och de talade om att detta var en lyckobådande dag, eftersom det var den dag då Gud räddade Moses och hans folk och dränkte Farao och hans folk. Moses fastade av tacksamhet mot Gud, och hans folk fortsatte sedan med detta. Guds sändebud, må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade till judarna att hans folk stod närmare Moses än de. Han fastade därefter denna dag och uppmanade sina följeslagare att också fasta. (Al-Bukhari, Muslim)

Guds sändebud, må Gud välsigna honom och ge honom frid, lärde oss att minnas denna dag, främst genom att fasta. Han sade att om vi gör det så utplånar Gud föregående års synder. (Muslim) Vi kan fråga oss vad ytterligare gagn vi kan ha av att fasta Ashura-dagen om vi redan har fastat på Arafat-dagen och därmed fått både det gångna och det kommande årets synder avskrivna? En del lärda har sagt att om man alltid fastar under båda dessa dagar får man en mer djupgående utradering av sina felsteg, man skyddas mot att upprepa dem i framtiden och det kan dessutom utplåna ens familjs och grannars dåliga handlingar. Vi bör också förnya vår ånger vid Ashura. Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade att det är en dag då Gud tillät ett visst folk att ångra sig och att Han fortsätter att tillåta även andra att göra det. (al-Tirmidhi)

Ibn ’Abbas, må Gud vara nöjd med dem, sade att Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, fastade på ’Ashura och att han uppmanade andra att fasta då. (Bukhari & Muslim)

Det är rekommenderat att fasta dessa dagar, i synnerhet den tionde. Abû Qatâda, må Allah visa honom barmhärtighet, berättar att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:
”Fasta den 10:e Muharram gottgör för synder under det gångna året.” (Muslim)

Ibn ’Abbâs, må Allah vara nöjd med honom, sade att Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:
”Lever jag till nästa år ska jag helt säkert fasta den nionde Muharram.” (Muslim)

Det finns fler tidiga berättelser om denna dags betydelse. Det har berättats att det var den dag då Gud förlät vår fader Adam, den dag då Noaks ark strandade på det berg som är känt som al-Judi och den dag då Gud förlät Yunus folk, frid vare med honom och med alla profeter.

Det har berättats att om någon är generös mot sin familj på Ashura-dagen kommer Gud att vara generös mot honom under resten av året. Sufyan bin `Uyayna sade: ”Vi prövade detta under femtio år och det fick vi bara gott av." Det har också sagts att välgörenhet under denna dag ger samma belöning som ett helt års välgörenhet.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Om 'Ashura-dagen

Post by nur.nu »

Muharram
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... =41&t=1922

Muharram är det nya årets första månad och den första av de fyra helgade månaderna.
Det är rekommenderat att börja det nya året med att ångra det gångna årets synder.

Muharrams tio första dagar
Abu Uthman al-Nahdi sade: ”De [föregångarna] satte stort värde på de tio sista dagarna av Ramadan, de 10 första dagarna av Dhu ’l-hijja och de 10 första dagarna av Muharram.”

Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:

“Den bästa fastan efter fastan i Ramadan är fastan i Allahs månad, den ni kallar Muharram. Den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen (qiyâm al-layl).” (Muslim)

Det är rekommenderat att fasta under de helgade månaderna (Rajab, Dhul Qa’da, Dhul Hijja och Muharram), speciellt under månaden Muharram. Av Muharrams dagar är de tio första de bästa.

Eftersom året inleds med en helgad månad (Muharram) och avslutas med en annan helgad månad (Dhul Hijja) är det rekommenderat att fasta mycket under dessa månader. Det kan nämligen vara så att allting mellan dessa månader nedtecknas som tillbedjan. Allah, Upphöjd är Han, säger i en hadith qudsi:

“Adams son! Kom ihåg Mig en stund vid dagens begynnelse och en stund vid dess slut så förlåter Jag dig allt däremellan med undantag för de stora synderna, tills du ber om förlåtelse för dem.”

Ibn al-Mubârak, må Allah visa honom barmhärtighet, sade: “[Allt som görs och sägs] under dagen räknas som dhikr för den som avslutar sin dag med att minnas Allah”

’Âshûra’ och Tâsûa’ dvs. den nionde och tionde Muharram

Ibn ’Abbas, må Gud vara nöjd med dem, sade att Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, fastade på ’Ashura och att han uppmanade andra att fasta då. (Bukhari & Muslim)

Det är rekommenderat att fasta dessa dagar, i synnerhet den tionde. Abû Qatâda, må Allah visa honom barmhärtighet, berättar att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:
”Fasta den 10:e Muharram gottgör för synderna under det gångna året.” (Muslim)
Ibn ’Abbâs, må Allah vara nöjd med honom, sade att Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:
”Lever jag till nästa år ska jag helt säkert fasta den 9:e Muharram.” (Muslim)
Post Reply

Return to “Ashura”