Att förstå Hadîthen är bättre än att kunna den (utantill)

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Att förstå Hadîthen är bättre än att kunna den (utantill)

Postby nur.nu » 10 Feb 2012, 13:38

Att förstå Hadîthen är bättre än att kunna den (utantill)
av Sheikh Gibril F Haddad (livingislam.org)
Övers: Samir Muric för Ilminstitutet © 2012

Ishâq ibn Râhûyah sade: "I Irak brukade jag sitta med Ahmad ibn Hanbal, Yahyâ ibn Ma'în, och våra följeslagare, och upprepa återberättelser från en, två, tre återberättarkedjor...Men när jag sa: Vad är dess syfte? Vad är dess förklaring? Vad är dess rättslära (fiqh)? Brukade de alla vara tysta utom Ahmad ibn Hanbal." (Återberättat av Ibn Abî Hâtim i introduktionen till hans bok al-Jarh wa al-Ta'dîl, sid 293, Ibn al-Jawzî i Manâqib al-Imâm Ahmad, sid. 63, och al-Dhahabî i Târîkh al-Islâm, kapitlet om Ahmad).

Sufyân al-Thawrî sade: "Förklaringen (tafsîren) av hadîthen är bättre än hadîthen." (Återberättat av al-Harawî al-Ansârî i Dhamm al-Kalâm, 4:139 #907).

En annan lydelse lyder: "Förklaringen av hadîthen är bättre än dess återberättande." (Återberättat av al-Dhahabî i Tadhkirat al-Huffâdh, 2:776).

Ibn Mahdî ångrade att han inte skrev ner förklaringen av varje hadîth efter att han antecknade den.

Abû Thawrs tydlighet och fiqh (rättlära) är välkänd bland hadîthmästarna. En kvinna stod vid en samling av lärda i Hadîth bestående Yahyâ ibn Ma`în, Abû Khaythama, Khalaf ibn Salim, och andra. Hon hörde dem säga: "Profeten sade," och "den och den återberättade," etc. Varpå frågade hon dem: "Kan en kvinna under sin menstruation tvätta de döda? För det var hennes yrke. Ingen i hela samlingen kunde svara henne, och de började titta på varandra.

Abû Thawr ankom, och de hänvisade henne till honom. Hon ställde samma fråga till honom och han sade:"Ja, hon kan tvätta de döda, enligt hadîthen av al-Qâsim från `A'isha: "Din menstruation är inte i din hand." (Återberättad av Muslim och i de fyra Sunan) Och hennes återberättelse där hon brukade skura Profetens hår i en tid då hon hade menstruation.(Återberättad av al-Bukhârî och Muslim) Om de levandes huvuden kan tvättas [av en kvinna som har sin menstruation], då kan man också göra det för de döda!"

När de hadîthlärda hörde detta, sade de: "Juste! den och den återberättade det, och den och den berättade för oss,och vi vet den från en sådan berättarkedja." och de dök tillbaka ner i återberättelserna och berättarkedjorna.

Kvinnan sade: "Var var ni förräns nu?" (Återberättat av Ibn al-Subkî i Tabaqât al-Shâfi'iyyah, al-Sakhâwî i hans introduktion till al-Jawâhir wa al-Durar, och al-Haytamî i hans Fatâwâ Hadîthiyyah, sid. 283. Något liknande återberättas från Ahmad av Ibn Rajab i hans Dhayl Tabaqât al-Hanâbila, 1:131 och al-'Ulaymî i al-Manhaj al-Ahmad, 2:208).

Return to Hadith

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests