sv: Om att räkna tasbih (lovprisningar) på stenar

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Om att räkna tasbih (lovprisningar) på stenar

Postby nur.nu » 29 Apr 2012, 19:15

Många av Islams största lärda brukade räkna lovprisningar på stenar och liknande
Sammanställt av Samir Muric för Ilminstitutet © 2012.

Nedan följer några korta citat om hur många av våra största lärda brukade räkna lovprisningar på radband, stenar och dylikt:

Yahya ibn Said al-Qattan (må Allahs nåd vara över honom) - även känd som Amir al-Mu'minin i Hadith
Ibn Ma'in (må Allahs nåd vara över honom) sade:

"Yahya brukade bära radband (misbaha) med sig och (han) brukade ta in sin hand (innanför) sin tunika för att räkna tasbih på det. (Återberättat av Al-Dhahabi i Siyar A'lam al-Nubala - Beirut, Mu’assasah al-Risalah, 1998, 9:180)

Al-Hafidh Shaykh al-Islam Ibn Hajar al-'Asqalani al-Shafi'i (må Allah vara nöjd med honom)

Varje gång som Ibn Hajar, må Allahs nåd vara över honom, brukade sitta med en samling efter 'ishaa'-bönen (kvällsbönen), eller vid någon annan tidpunkt för att lära ut, brukade han bära en sub'ah (radband) innanför sin ärm så att ingen kunde se den, och han brukade ständigt räkna tasbih eller dhikr på det. (Återberättat i Al-Jawahir wa’l-Durar fi Tarjumah Shaykh al-Islam Ibn Hajar - Beirut, Dar Ibn Hazm, 1999, 1:171)

'Allama Mullah 'Ali al-Qari al-Hanafi (må Allahs nåd vara över honom)
I sin kommentar till Mishkat, sade han i en diskussion kring en hadith:

"Den (dvs. Hadithen) innehåller en tillåtelse för att räkna dhikr på det vördnadsvärda radbandet (sub'ah). Abu Hurairah brukade ha en tråd med många knutor på den, på vilka han brukade räkna tasbih på. Vad angår påståendet att det är en innovation (bid'ah), är detta svagt, då det (dvs. åsikten) inte har någon grund i Sunnan. Trots det, är att räkna på ens fingrar bevisat att föredra. (Sharh al-Mishkat)

Al Hafizh Imam al-Suyuti al-Shafi'i (må Allahs nåd vara över honom)
Imam al-Suyuti sade:

"Det är inte återberättat från någon av Salaf elelr Khalaf att de förbjöd tillåtelsen av radband. Snarare så brukade många av de räkna på det och ansåg det inte vara ogillat (makruh). (Återberättat i hans 'al-Min'ah fi'l-Sub'ah, i al-Hawi li'l-Fatawa - Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988)

Al-Hafizh Imam Shawkani (må Allahs nåd vara över honom)
Efter att Imam Shawkani citerade haditherna från Sa'd ibn Abi Waqqas (se Sunan Abu Dawud) och Safiyyah (Se Sunan al-Tirmidhi) som de lärda citerar som bevis att det är tillåtet att räkna lovprisningar på radband, sade han:

"De båda sista haditherna indikerar på tillåtelsen att att räkna tasbih på daddelkärnor eller stenar, och jämväl med radband - Eftersom det inte finns något att skilja mellan dem. Detta beror på att Profeten (må fred vara över honom) tyst godkände det som kvinnorna gjorde och (han) kritiserade dem inte. Att dessutom hänvisas till det som är att föredra (dvs. som det nämns i hadithen, att de hänvisades till något bättre av Profeten) inte negerar tillåtelsen (wa'l- irshad ila ma huwa afdal la yunaf al-jawaz).” (Nayl al-Awtar, 2:672)

Ovanstående uttalanden och omnämnelser är tillräckliga för att den gemene lekmannen ska inse att det är tillåtet att räkna lovprisningar på stenar, daddelkärnor, knoppar, radband och liknade - och det är inte förbjudet eller en innovation (bid'ah).

Return to Islamic devotions | Andliga övningar

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests